Spacious

Erasmus+

Application Procedure and Documents

Please note that this section of the platform is exclusively intended for current students and employees (teaching, research, and administrative staff) of the University of Belgrade and its 31 faculties and 11 institutes.

In order to apply for mobility via the MobiON platform, students and staff of the University of Belgrade must first create an account. 

Once you create an account and log in, you can access the My Applications section, which allows you to keep track of your in-process and submitted applications.

Before you start the application procedure and before you begin filling out the relevant application documents, we encourage you to carefully read all the instructions under the following categories:

Before the nomination through UB you are required to submit the required application documents listed below. The application can be submitted only via Mobion platform. No other application form will be accepted.

Important note: All mandatory documents are clearly marked with a red asterisk “*” and cannot be substituted for one another. 

[01] Erasmus+ Mobility Agreement (Teaching/Training): Signed by the relevant authority at the home institution

[02] CV (in the English or the language of instruction of the host institution)

[03] Invitation letter

[04] Photo

[05] Passport number; date of issuance; date of validity,

Before the nomination through UB you are required to submit the required application documents listed below. The application can be submitted only via Mobion platform. No other application form will be accepted.

Important note: All mandatory documents are clearly marked with a red asterisk “*” and cannot be substituted for one another.

*For clarity, additional information and clarifications are provided in the Serbian language.

* [01] Confirmation of enrollment

Potvrda o upisanoj godini – potvrda ste upisali tekuću školsku godinu u okviru studijskog programa na koji ste upisani). Dokument ne mora biti preveden na engleski jezik.

* [02] Copy of the first page of your student booklet

Skenirana prva strana indeksa na kojoj se nalaze podaci u vezi sa nazivom studijskog programa koji ste upisali, kao i koje ste školske godine prvi put upisali prvu godinu studija. Dokument ne mora biti preveden na engleski jezik. Ovo je zahtev Nacionalne agencije Srbije.

* [03] Transcript of Records

Prepis ocena – izdat od strane matičnog Fakulteta na engleskom jeziku, ili preveden i overen od strane sudskog tumača za engleski jezik.

  [04] Diploma and diploma supplement of previously obtained degrees

Diploma/e i dodatak/ci diplome/a koje ste stekli na prethodnim nivoima studija. 

Ukoliko smatrate da su ova dokumenta relevantna za Vašu prijavu i eventualnu selekciju i da daju dodatno objašnjenje za odabir predmeta u okviru Vašeg Ugovora o učenju, možete ih priložiti. Dokumenta ne moraju biti prevedena na engleski jezik.

* [05] Proof of language skills of relevant language at the host institution

Dokaz o stečenom nivou znanja stranog jezika koji je strana VŠI postavila kao uslov. 

U okviru konkursa za svaku konkretnu stranu VŠI, navedeni su uslovi u vezi sa nivoom znanja jezika koji je potreban da bi se pohađala nastava, kao i koja dokumenta traži strana VŠI da bi Vas primila na mobilnost. Strane VŠI postavljaju svoje uslove u vezi sa nivoom znanja jezika i tačnom dokumentacijom koja se traži, na šta Univerzitet u Beogradu nema uticaja, niti dodatnih informacija. 

Pre nego što aplicirate, proverite da li strana VŠI izvodi nastavu (i iz kojih predmeta) na jeziku za koji ispunjavate uslove da pratite nastavu, odnosno:
1. posedujete nivo znanja jezika koji traži strana VŠI da biste mogli da pratite nastavu i 2. imate dokaz - dokument koji potvrđuje da ste stekli određeni nivo znanja jezika koji se traži).

Ukoliko strana VŠI nije precizirala koji sertifikat o poznavanju jezika treba priložiti, dovoljno je da imate potvrdu sa UB fakulteta o položenom ispitu engleskog jezika ili zvaničnog jezika VŠI domaćina. 

* [06] CV / Resume

Relevantna biografija na engleskom jeziku, ili zvaničnom jeziku strane VŠI domaćina.

[07] Motivational Letter

Motivaciono pismo na englesom jeziku ili zvaničnom jeziku strane VŠI domaćina. Motivaciono pismo ne treba da bude duže od jedne stranice i treba da prikaže ono što u svom dosadašnjem akademskom ili profesionalnom angažovanju smatrate relevantnim za dobijanje Erasmus+ stipendije za mobilnost. Dodatno, ovaj dokument može biti od pomoći studentima koji su zbog roditeljstva, zdravstvenih razloga, potrebe za zaposlenjem i slično ostvarili niži prosek, ili u drugim slučajevima gde kandidat smatra da može imati koristi ukoliko priloži dodatno pojašnjenje.

* [08] Erasmus+ Learning Agreement

Ugovor o učenju - Pre nego što počnete da pohađate nastavu iz izabranih predmeta na stranoj VŠI domaćinu (receiving institution), potrebno je da  imate zaključen Ugovor o učenju (Learning Agreement). Ugovor o učenju je zaključen kada su ga potpisali: student, nadelžna osoba na matičnom fakultetu (home institution) i nadležna osoba na stranoj VŠI domaćinu (receiving institution). 

 

Slede detaljna uputstva za popunjavanje i potpisivanje Ugovora o učenju. Za potpisivanje, kao i za sve informacije o sadržaju i validnosti Ugovora o učenju nadležan je isključivo UB fakultet Studenta, a ne Sektor za međunarodnu saradnju, te Vas molimo da se za sva dodatna objašnjenja obratite ESPB koordinatoru na svom UB fakultetu.

⚠ Ugovor o učenju zaključuje se online. Na matičnom fakultetu na Univerzitetu u Beogradu (sending institution) ovaj ugovor treba da potpiše ESPB koordinator, ili prodekan za nastavu (u zavisnosti od pravila na konkretnom fakultetu), putem elektronskog potpisa, ili da bude pečatiran i zaveden od strane fakulteta (ugovor mora da ima elektronski potpis nadležne osobe na fakultetu, ili zavodni broj fakulteta, pečat i datum). Datum na ugovoru mora da prethodi početku pohađanja nastave iz predmeta naznačenih u Ugovoru o učenju.

⚠ Sadržinu Ugovora o učenju studenti dogovaraju sa ESPB koordinatorom na svom matičnom fakultetu i sa koordinatorom strane VŠI domaćina.

U tabeli A navode se predmeti koje ćete pohađati na stranoj VŠI domaćinu – „Study Programme at the Receiving Institution“.

U tabeli B navode se predmeti iz studijskog programa na koji ste upisani na Univerzitetu u Beogradu, a kojih ćete biti oslobođeni od strane matičnog fakulteta ukoliko položite predmete iz tabele A na stranoj VŠI domaćinu.

⚠ Potpisivanjem Ugovora o učenju, Student se obavezuje da će iz svih predmeta navedenih u tabeli A:

 1. Prisusvovati nastavi u celosti
 2. Ispuniti sve prednisone obaveze, i
 3. Izaći na polaganje ispita iz svih predmeta koji su pobrojani u Vašem Ugovoru o učenju

Kao dokaz da je Student preduzeo gorenavedene ugovorne obaveze, nakon završetka mobilnosti potrebno je da Univerzitetu u Beogradu dostavi Prepis ocena (ToR) za ispite koje je položio na stranoj VŠI domaćinu, a za ispite koje nije uspeo da položi treba da dostavi Potvrdu o prisustvu nastavi ("Certificate of Atendance"), potpisanu i pečatiranu od strane VŠI domaćina. Model Potvrde o prisustvu nastavi možete pronaći na MobiOn platformi na stranici Accepted Students, u sekciji „After Mobility“.

U suprotnom, ukoliko za predmete koji su navedeni u Ugovoru o učenju, a koje niste položili na stranoj VŠI domaćinu, te nisu obuhvaćeni Prepisom ocena (Transcript of Records), ne dostavite Univerzitetu u Beogradu Potvrdu o prisustvu (Certificate of Attendance, potpisanu i pečatiranu od strane nadležne osobe na VŠI domaćinu) u kojoj se navodi da ste iz tih predmeta: 

 1. Prisustvovali nastavi u celosti
 2. Ispunili sve predeispitne obaveze, i
 3. Izašli na polaganje ispita

bićete u obavezi da izvršite povraćaj celokupnog iznosa, ili dela finansijskih sredstava, koji Vam je dodeljen po osnovu Ugovora o dodeli namenskih bespovratnih sredstava za studiranje u okviru programa Erazmus+ koji zaključujete sa Univerzitetom u Beogradu.

⚠ Potpisivanjem Ugovora o učenju, Matični UB fakultet (Sending Institution) se obavezuje da će priznati akademska postignuća studenata i kredite koje je Student ostvario na stranoj VŠI domaćinu, onako kako su navedeni u Transkriptu ocena izdatom od strane strane VŠI domaćina, pod uslovom da su navedeni u Tabeli A Ugovora o učenju. Ovo pravilo je predviđeno Pravilnikom o mobilnosti studenata i prenošenju ESPB bodova („Glasnik Univerziteta u Beogradu“ br. 160/11, 196/16 i 205/18). Obratiti pažnju na član 3. i član 12. Pravilnika .

Dodatno, Erasmus+ mobilnost mora da bude u skladu sa the Erasmus Charter for Higher Education relating to mobility for studies kojim se predviđa automatsko priznavanje ESPB bodova u skladu sa zaključenim Ugovorom o učenju i Prepisom ocena (ToR).

Erasmus+ program kao dodatni uslov postavlja pravilo da se u Tabeli A navedu samo oni predmeti koje je Matični fakultet spreman da prizna kao sastavni deo studijskog programa na koji je student upisan na Matičnom fakultetu i da će ESPB bodovi, koje je student ostvario na Stanoj VŠI domaćinu položivši ispite iz tih predmeta, voditi sticanju diplome.

Za sva odstupanja od gorenavedenog pravila, Matični UB fakultet, strana VŠI domaćin i Student potpisuju Aneks Ugovora o učenju u okviru koga se navodi obrazloženje zašto akademska postignuća i ESPB krediti ostvareni na stranoj VŠI neće biti priznati na način kako je to definisano Prepisom ocena izdatim od strane VŠI domaćina.

⚠ Potpisivanjem Ugovora o učenju, strana VŠI domaćin potvrđuje da spisak predmeta navedenih u Tabeli A odgovara akademskoj ponudi te institucije i da će ti predmeti biti dostupni Studentu da iz njih pohađa nastavu, ispuni sve predispitne obaveze i izađe na polaganje ispita.

Izmene ugovora o učenju tokom perioda mobilnosti: Možete imati samo jedan Ugovor o učenju (Learning Agreement), a sve eventualne naknadne izmene u izboru predmeta koje ćete slušati i polagati na univerzitetu domaćinu vrše se putem izmena Ugovora o učenju, odnosno popunjavanjem odeljka u dokumentu Ugovor o učenju pod nazivom „Changes to the Learning Agreement“. Changes to the Learning Agreement (Izmene ugovora o učenju) isto tako mora biti odobren i popunjen/potpisan od strane ESPB koordinatora na Vašem matičnom UB fakultetu.

[09] Invitation Letter for PhD Mobility

Pozivno pismo za kandidate za mobilnost na doktorskim studijama 

Pozivno pismo od strane mentora koji bi na stranoj VŠI bio voljan da nadzire i usmerava rad studenta doktorskih studija tokom izrade doktorske disertacije. Studenti doktorskih studija prilikom apliciranja za mobilnost na stranoj VŠI moraju da prilože pozivno pismo potpisano od strane mentora sa strane VŠI domaćina koji će da sadrži ime prezime, poziciju na stranoj VŠI domaćinu i e-mail adresu mentora. Pozivno pismo može biti poslato i kao e-mail mentora sa zvanične mail adrese strane VŠI domaćina.

 

[10] Fewer opportunities candidates 

Kandidati sa smanjenim mogućnostima - za informacije o podsticajima i dodatnoj dokumentaciji za kandidate sa smanjenim mogućnostima, studente u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju i studente sa hendikepom, molimo posetite sledeći link na zvaničnoj stranici Nacionalne Erasmus kancelarije: https://erasmusplus.rs/erazmus-program/ciljne-grupe-za-inkluziju-u-okviru-erazmus-plus-programa/

In addition to the documents listed at the above link, participants demonstrating any of the fewer opportunities categories must submit:

1. Print-out of the personal ID card or another document issued by the relevant authority (Ministry of the Interior of the Republic of Serbia), confirming the student’s address of residence.

2. A signed declaration (download template) by which a student, under full penalty of perjury, confirms that the data provided in the submitted documentation are true and complete and authorizes the relevant authority to double-check, process, store or use in accordance with the current legislation.

What is the Erasmus+ traineeship?

A traineeship is any relevant work placement obtained by the student at a Higher Education Institution or other relevant organization abroad.

Taking courses at a higher education institution cannot be considered a traineeship.

Who can apply?

 • Applicants must be students of the University of Belgrade enrolled in any cycle of studies.
 • Students who will graduate within the above period may also apply for a traineeship abroad, as long as they are still students of the University of Belgrade during the application period.
 • The same student may participate in mobility periods totaling up to 12 months maximum per each cycle of study, independently of the number and type of mobility activities.
 • Participation with a zero-grant from EU funds counts as well towards this maximum duration

Eligible receiving Institution/Organization

The receiving organization can be:

Any public or private organization active in the labor market or in the fields of education, training, and youth. For example, such an organization can be:

 • a public or private, large enterprise;
 • a public body at the local, regional, or national level;
 • a research institute;
 • a school/institute/educational center (at any level, from pre-school to upper secondary education, and including vocational education and adult education);
 • university from the EU member-state + North Macedonia, Turkey, Iceland, Norway, and Liechtenstein, participating in Erasmus (a Programme Country HEI awarded with an ECHE)

 The receiving organization cannot be:

The following types of organizations are not eligible as receiving organizations for student traineeships:

 • EU institutions and other EU bodies including specialized agencies (their exhaustive list is available on the website - http://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en);
 • organizations managing EU programs such as Erasmus+ National Agencies (to avoid a possible conflict of interests and/or double funding).

Eligible destinations

 A traineeship can be arranged at Higher Education Institutions and other relevant organizations in the EU member countries and the following countries: North Macedonia, Turkey, Iceland, Norway, and Liechtenstein.

⚠ The UK will no longer be an eligible destination for mobility for traineeship.

Traineeship grant

Scholarships for traineeship depend on the host country. For the exact amount please visit the Scholarship Overview section.

Important information:

 • Travel and insurance costs are not covered for traineeships and must be provided either by the candidate or the receiving institution/organization.
 • Accommodation and meals are not provided. You will need to use your subsistence allowance to cover these expenses.
 • The subsistence allowance will be paid out in two installments.
 • The minimum duration of mobility for student mobility for traineeships is two (2) months, subject to the return of the entire grant (100%) if the minimum stay is not fulfilled.
 • By signing the relevant Learning Agreement, and subsequently the Grant Agreement, the candidate takes on the responsibility to honor its terms and conditions.

For detailed explanations and instructions on the above points, please read the document (download)

Application Requirements

⚠ A candidate is required to find a receiving institution/organization and arrange their traineeship conditions and content directly with them.

The receiving institution must provide an invitation letter for the arranged traineeship period. Please note that once accepted, the same invitation letter should be uploaded under the "Acceptance Letter" heading of the Before Mobility section of the form.

⚠ The receiving institution/organization must comply with all the legal regulations of the receiving country, governing traineeship and labor conditions for foreigners, including but not limited to:

 • Providing a valid working permit for the candidate
 • Obtaining a valid temporary stay visa or a residence permit for the candidate
 • Covering relevant insurance for the candidate, as required by the national regulations of the receiving country
 • Paying all the relevant taxes, as required by the national regulations of the receiving country

These will be referred to in the Learning Agreement for Traineeship, which is signed by the student, the home faculty of the University of Belgrade, and the receiving organization abroad, and in the Grant Agreement, which is signed by the student and the University of Belgrade.

Application procedure and documents

All applications must be submitted via Mobion platform. Please register or log in if you already have an account, and apply for traineeship here when the call is open.

Required documents for the application

 1. Invitation letter from the receiving organization (you can download the invitation letter template here, or the receiving organization can provide their own). Please note that once accepted, the same invitation letter should be uploaded under the "Acceptance Letter" heading of the Before Mobility section of the form.
 2. Learning Agreement for Traineeship (which should be signed by the student and its home UB faculty at the time of application)
 3. Transcript of Records, containing the information on enrollment
 4. Relevant CV
 5. Passport-sized photo

Learning Agreement and Invitation Letter must be in the English language! All other required documents can be in either English or Serbian.